ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ακίνητα - Αστικό Δίκαιο 

Η συμβολαιογράφος παρέχει όλες τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο Εμπράγματο και Ενοχικό Δίκαιο.

 

 • Αγοραπωλησίες
 • Γονικές Παροχές
 • Δωρεές (εν ζωή και αιτία θανάτου)
 • Εργολαβικά Συμβόλαια 
 • Διανομές - Ανταλλαγές Ακινήτων
 • Προσύμφωνα και Οριστικά Συμβόλαια
 • Συστάσεις - Καταργήσεις Οριζοντίας/Κάθετης Ιδιοκτησίας - Κανονισμοί Σχέσεων Συνιδιοκτητών
 • Μισθωτήρια Συμβόλαια
 • Πράξεις Θέσης Χώρων Στάθμευσης - Ν.1221/1981
 • Πράξεις Παραχώρησης - Μεταφοράς - Εξάλειψης Υποθήκης
 • Δανειστικά Συμβόλαια
 • Λοιπές συμβολαιογραφικές πράξεις

Κληρονομίες - Κληρονομικό Δίκαιο

Η συμβολαιογράφος παρέχει όλες τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο Κληρονομικό Δίκαιο. 

 

 • Πράξεις Αποδοχής Κληρονομιάς
 • Δημόσιες Διαθήκες (Σύνταξη - Ανάκληση)
 • Πράξεις Κατάθεσης - Ανάληψης Ιδιόγραφης - Μυστικής Διαθήκης
 • Έκθεση Αποσφράγισης - Απογραφής Κληρονομιαίας Περιουσίας 
 • Πράξεις Απογραφής Τραπεζικής Θυρίδας
 • Πράξεις Απογραφής Κληρονομίας (Αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής)

Συμβάσεις

Η συμβολαιογράφος παρέχει όλες τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο Ενοχικό Δίκαιο.

 

 • Μισθωτήρια συμβόλαια / εκχώρηση μισθωμάτων
 • Νέες μορφές συμβάσεων (leasing) 
 • Συμβάσεις μεταβίβασης περιουσίας - 367 Α.Κ.
 • Πράξεις κατάθεσης / ανάληψης γραμματίου δημόσιας κατάθεσης 427 Α.Κ.
 • Σύσταση χρησιδανείου (ακινήτου - κινητών)
 • Πράξεις αναγνώρισης χρέους
 • Πράξεις αναδοχής χρέους (μεταβίβαση ενυπόθηκου ακινήτου με δανείστρια τράπεζα) 
 • Πράξεις άφεσης χρέους
 • Σύσταση ισόβιας προσόδου
 • Εκχώρηση οικοδομικής άδειας 

Εταιρίες - Εταιρικό Δίκαιο 

Η συμβολαιογράφος παρέχεις όλες τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο Εταιρικό Δίκαιο.

 

 • Σύσταση Εταιριών μέσω "ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ" [Υ.Μ.Σ] - ONE STOP SHOP
 •  Τροποποιήσεις -Κωδικοποιήσεις Καταστατικών
 • Μεταβιβάσεις / Εκχωρήσεις Εταιρικών Μεριδίων - Μετοχών
 • Προσύμφωνα Μεταβίβασης Εταιριλων Μεριδίων - Μετοχών
 •  Συγχωνεύσεις - Μετατροπές - Λύσεις Εταιριών
 • Διανομή Εταιρικής Περιουσίας
 •  Παράσταση σε Γενικές Συνελεύσεις Α.Ε/Ε.Π.Ε
 •  Νομική Κατοχύρωση Διαφημιστικών/ Προωθητικών Ενεργειών

Πληρεξούσια

Η συμβολαιογράφος παρέχει όλες τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στις Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου.

 

 • Πληρεξούσια
 • Πράξεις έγκρισης αντιπροσωπευόμενου
 • Πράξεις ανάκλσης πληρεξουσίου
 • Σύσταση ιδρυμάτων

Οικογενειακά - Οικογενειακό Δίκαιο 

Η συμβολαιογράφος παρέχει όλες τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο Οικογενειακό Δίκαιο.

 

 • Συναινετικά Διαζύγια
 •  Σύμφωνα Συμβίωσης 
 • Πράξεις Συναίνεσης για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Ανθρώπινη Αναπαραγωγή (ζευγάρια που συμβιούν, δότες σπέρματος ή ωαρίων)
 • Πράξεις Αναγνώρισης Τέκνων (και κυοφορούμενου) 

Ένορκες Βεβαιώσεις

Η συμβολαιογράφος παρέχει όλες τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στις Γενικές Διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

 

 • Ένορκες βεβαιώσεις - δηλώσεις - καταθέσεις
 • Εκθέσεις απογραφής
 • Πράξεις κατάθεσης - θεώρησης ιδιωτικού εγγράφου για την πρόσδοση βέβαιης χρονολογίας 

Πνευματική Ιδιοκτησία - Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Η συμβολαιογράφος παρέχει όλες τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, όπως πράξεις κατάθεσης πρωτότυπων πνευματικών δημιουργημάτων όπως βιβλία και συγγράματα, στίχους, μελωδίες, καθώς και πράξεις καταθέσεως ευρεσιτεχνιών.